ROOT

Sprawozdania finansowe za rok 2021 są opublikowane na stronie: 

https://cuwopole.bip.gov.pl/sprawozdanie-finansowe-2021/

Sprawozdania finansowe za rok 2020 są opublikowane na stronie: https://cuwopole.bip.gov.pl/sprawozdanie-finansowe-2020/pp29-sprawozdanie-finansowe-2020.html

Sprawozdania finansowe za rok 2019 są opublikowane na stronie: https://cuwopole.bip.gov.pl/, zakładka „Sprawozdania finansowe 2019”

W sekcji załączniki opublikowano sprawozdanie zawierające:

Rachunek zysków i strat
Bilans jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Informacja dodatkowa
Załącznik 1.1 do informacji dodatkowej
Załącznik 1.15 do informacji dodatkowej

Powyższe dokumenty zostały także opublikowane na stronie: Centrum Usług Wspólnych

Przedszkole Publiczne Nr 29 w Opolu jest placówką działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz 2156 z późn. zm. )
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Na czele Przedszkola stoi dyrektor.

Majątek:
Majątek ogółem w 2017r. wynosi: brutto – 1 054 716,48 zł
Grupa I: budynki i lokale – 714 910,80 zł
Grupa II: obiekty inżynierii lądowej i wodnej (ogrodzenie) – 31 607,60 zł

 

Budżet:
Ogółem budżet na 2017 r. wynosi – 1 402 100 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników - 909 200 zł
Pochodne do płac - 182 900 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51 500 zł
Pomoc zdrowotna - 1 500 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77 500 zł

Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
27.04.2012 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola stanu sanitarnego
06.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola doraźna w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola
27.06.2012 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola stanu sanitarnego
02.07.-03.08.2012 Urząd Miasta Opola Wydział Oświaty Gospodarka finansowa w 2011r.
19.02.-28.02.2013 ZUS Opole Zgłaszanie do ubezpieczenia; rozliczanie i opłacanie składek; wypłata świadczeń; wnioski do naliczenia kapitału początkowego
14.10.2013 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola stanu sanitarnego
26.07.2013 Urząd Miasta Opola Gospodarka środkami ZFŚS
14.10.2013 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności
27.02.2015 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna Kontrola bieżącego stanu sanitarnego
01.03.2016 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności
29.11.2016 WIORiN Opole Kontrola stosowanych środków ochrony roślin
21.12.2016 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego
29.03.2017 PIP Kontrola stosowania przepisów BHP, prawa pracy, legalności zatrudnienia pracowników
21.08.2017 PSSE Opole Ocena stanu sanitarnego placówki - przygotowanie do przyjęcia dzieci w nowych pomieszczeniach w PSP 33
13.09.2017 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola Punktu wydawania posiłków w PSP 33, ul. Lelewela 9, w Opolu, gdzie utworzone są dwa oddziały dzieci z PP29 w Opolu
03.07.2018 PSSE Opole Ocena stanu sanitarnego- Realizacja programu Czyste powietrze wokół nas
12.09.2018 ZUS tematyka kontroli: naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
12.10.2018 PSSE Opole ocena stanu sanitarno-higienicznego kuchni
22.11.2018 PSSE Opole urzędowa kontrola żywienia
16.07.2019 Kuratorium Oświaty w Opolu Organizacja publicznych szkół i placówek wg rozporządzenia MEN z 17 marca 2017r.
31.07.2019 PPiS Opole urzędowa kontrola żywności
04.02.2020 PSSE Opole urzędowa kontrola żywności- Oddziały w PSP 33
     
     
  1. Regulamin pracy
  2. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  3. Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  4. Regulamin przyznawania nagród Dyrektora
  5. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  6. Kryteria dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  7. Kryteria oceny pracy nauczyciela
  8. Regulamin Rady Pedagogicznej
  9. Regulamin Rady Rodziców
  10. Zakładowy plan kont
  11. Ogólne zasady rachunkowości
  12. Instrukcja inwentaryzacyjna
  13. Instrukcja obiegu dokumentów
  14. Instrukcja p.poż
  15. Regulamin korzystania z placu zabaw

Udostępnienie regulaminów: Wszystkie regulaminy są dostępne w kancelarii Przedszkola

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Publicznym Przedszkolu nr 29, o statusie prawnym, danych teleadresowych oraz danych ułatwiających kontakt z nami.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej placówki, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREDokumenty

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez organy placówki - dyrektora.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przykładowej Instytucji rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

COM_CONTENT_READ_MORERejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej w placówce.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Zespołu Szkół i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Zespole Szkół