Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Publicznym Przedszkolu nr 29, o statusie prawnym, danych teleadresowych oraz danych ułatwiających kontakt z nami.

Przedszkole Publiczne Nr 29 w Opolu jest placówką działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz 2156 z późn. zm. )
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Na czele Przedszkola stoi dyrektor.

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w Przedszkolu Publicznym nr 29.